شركت تعمیرات نیروگاهی ایران

En عربی

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران منصوب شد.


500x500
تاریخ: 1401/03/22

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جدید شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با حضور معاون راهبری تولید شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و اعضاء هئیت مدیره و معاونین و مدیران شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران برگزار شد. مدیرعامل پیشین شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران آقای عبدالرسول پیشاهنگ بود که مدتی پیش با حکم وزیر نیرو به مدیرعاملی شرکت برق حرارتی منصوب گردید.در این مراسم آقای علی فرهور به عنوان مدیرعامل جدید شرکت معرفی و منصوب گردید.