• 1

۰۳۶

ماشین کاری سنگین توربین های بخار

معاونت مکانیک

کارگاه ماشینکاری

۰۷

کارگاه ماشین کاری

تعمير و بازسازي انواع توربينها و ژنراتورهای نیروگاهی

معاونت مکانیک

۱۵۰
۱۵۷

ماشین کاری CNC

معاونت ساخت

معاونت مالی  ………………………..

مناقصات    ………………………….

معاونت منابع انسانی  ……..

مزایده ها …………………………..

۰۳۵
کارگاه ماشینکاری
معاونت مکانیک
۱۰۰
کارگاه بالانس سرعت بالا تحت خلاء
معاونت مکانیک
۱۰۱
ساخت انواع پره های کمپرسور
معاونت ساخت
۱۰۳
معاونت ساخت
ساخت انواع پره های توربین بخار